Privacy Statement

Privacy-statement Stichting Hero Town NL
Bij Stichting Hero Town NL (hierna: Hero Town NL) waarderen we het vertrouwen
dat je in onze organisatie stelt en informeren wij je graag over de veiligheid en
privacy van jouw persoonlijke gegevens. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid
om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, in het bijzonder als het kinderen
onder 16 jaar betreft. Daarom worden deze persoonsgegevens met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de
relevante regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).

Met behulp van dit privacy statement maken wij je graag duidelijk waarom we
bepaalde informatie verzamelen, hoe wij privacy borgen, welke rechten je hebt en
onder welke voorwaarden wij de informatie aan jou of anderen verstrekken. Zo
begrijp je precies hoe wij werken.

Verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens
Hero Town NL is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van de gegevens die
met ons worden gedeeld. Wij volgen de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese verordening die geldt voor alle
lidstaten van de Europese Unie, met als doel om de privacy van persoonsgegevens
zo goed mogelijk te beschermen. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie
die tot natuurlijke personen herleidbaar is. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht
geworden en volgt daarmee de Wet Bescherming Persoonsgegevens op.
Hero Town NL staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de volgende
gegevens:

Stichting Hero Town NL
Hooglandstraat 1883036PR Rotterdam
KvK nummer 67779379

Redenen verwerking van je persoonsgegevens
Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt, je bij ons aanmeldt als vrijwilliger
of donateur of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij jouw
persoonsgegevens.

Hero Town NL verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. We
registreren hierbij alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

We registreren persoonsgegevens met de volgende redenen:

• om contact met je te kunnen opnemen;
• om je informatie te sturen;
• voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
• voor het uitvoeren van onderzoek naar onze doelgroepen en het meten van
de effectiviteit van onze programma’s;
• voor het uitvoeren van acties en projecten.

Verder gebruiken wij je persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om
ons bestand van donateurs, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Hero Town NL te
vergroten, en om je te informeren over onze activiteiten.

Uiteraard houden we graag rekening met je voorkeur om wel of niet benaderd te
worden door ons. Als je je wilt uitschrijven voor de e-mail nieuwsbrief, dan kun je dat
in de e-mailvoorkeuren onderaan de nieuwsbrief aangeven. Voor andere verzoeken
kun je een e-mail sturen naar: privacy@herotown.nl of per post een briefje onder
vermelding van ‘privacyverzoek’ naar Stichting Hero Town NL, Hooglandstraat 188,
3036 PR Rotterdam.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag Hero Town NL alleen persoonsgegevens verwerken als
daarvoor één van de volgende wettelijke grondslagen geldt:

• na verkregen toestemming van betrokkenen;
• in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
• om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale
verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of
andere dwingende wet- en regelgeving);
• in verband met de gerechtvaardigde belangen van Hero Town NL, waarbij zij
erop let dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is;
• de uitoefening en de verdediging van de rechten van Hero Town NL,
bijvoorbeeld bij geschillen;
• het beheer van gegevens van donateurs, of ondersteuning daarvan;
• het verzorgen en verbeteren van de website (zie hieronder bij Website en
Cookies)

Website en Cookies
Op de website van Hero Town NL worden bezoekersgegevens onder andere
bijgehouden in de vorm van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt
opgeslagen op de harde schijf van je computer of mobiele apparaat. Een cookie
bevat gegevens die het mogelijk maken je te herkennen als bezoeker en een aantal
functionaliteiten op de website aan te passen zodat het gebruiksgemak groter wordt.
Zo kunnen wij je voorkeuren vastleggen met behulp van je klikgedrag. Hiervoor
vragen wij expliciet toestemming de eerste keer dat je onze website bezoekt. Je kunt
in je internetbrowser het gebruik van cookies uitschakelen, zodat wij deze gegevens
niet op kunnen slaan. De website zal dan gewoon blijven werken, misschien iets
minder gebruiksvriendelijk dan dat je gewend bent.

Naast cookies bewaren we ook bezoekgegevens door jouw klikgedrag te koppelen
aan je IP-adres, zo slaan we bijvoorbeeld de meest aangeklikte links op de pagina
op. Dit doen we om de website inrichting te kunnen optimaliseren. Deze gegevens
kunnen ook worden gebruikt om relevante informatie te tonen voor de verschillende
doelgroepen die de website bezoeken, zoals informatie speciaal voor studenten of
voor docenten.

Beveiliging van persoonsgegevens
Hero Town NL heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm
van onrechtmatige verwerking. Onze fysieke en digitale opslagruimtes zijn beveiligd
tegen gebruik door niet gemachtigde personen.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het delen van jouw persoonsgegevens garandeer jij dat deze juist en volledig
zijn. Daarom kan Hero Town NL jou bij het meedelen van onvolledige of onjuiste
gegevens tijdelijk of definitief toegang tot (delen van) de website ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
Hero Town NL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk
geval zo lang als de regelgeving vereist.

Jouw privacyrechten
Jij hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking
of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen
om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het
gebruik van jouw gegevens. Indien de verwerking van jouw gegevens berust op
toestemming, dan kun jij deze te allen tijde intrekken.

Stuur je verzoeken of vragen m.b.t. privacygerelateerde zaken naar
privacy@herotown.nl of per post onder vermelding van ‘privacyverzoek’ naar
Stichting Hero Town NL, Hooglandstraat 188, 3036 PR Rotterdam. Je ontvangt zo
snel mogelijk een bericht van ons terug.

Ben je niet tevreden met het antwoord van Hero Town NL? Dan kun je een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je meer weten over de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens? Ga dan naar wetten.overheid.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy
Statement. Dit betekent dat ons Privacy Statement op elk moment kan worden
gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds ons actuele Privacy Statement vinden.

Laatste update: 14 november 2018