Stichting Hero Town NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Naam van de instelling
Stichting Hero Town NL
KVK nummer: 67779379
RSIN: 857170703

Contactgegevens                                                                                 

Hooglandstraat 188
3036 PR Rotterdam
info@herotown.nl

Algemeen Coördinator
Jana Sangen
Tel.nr.: 06-57225568

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De Stichting heeft ten doel:
De Stichting heeft zichzelf ten doel gesteld heldhaftige daden in de maatschappij te stimuleren.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het geven van trainingen die Heldhaftig gedrag stimuleren en direct in de praktijk brengen;
– een (online) platform aanbieden waarin de kennis en de opdrachten uit de trainingen kosteloos worden aangeboden. Tevens dient dit platform ter vereniging van gelijkgestemden.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Bestuur samenstelling
Sinds 15 mei 2018 worden de functies van het stichtingsbestuur bekleed door:

  1. Olav de Maat (voorzitter)
  2. Joop Sangen (penningmeester)
  3. Michelle Simons (secretaris)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zij zetten zich vrijwillig in voor de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze zal nooit meer bedragen dan genoemd in het besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van 21 januari 2009en worden vastgelegd in een reglement met algemene stemmen genomen besluit.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en)
Vanaf de start van onze stichting in januari 2017 ligt de nadruk bij de ontwikkeling van onze educatieprogramma’s. Meer informatie over de geplande activiteiten vind je op deze website onder de kopjes: Over Hero Town NL en Wat we doen.

Financieel jaarverslag
Omdat Stichting Hero Town NL is opgericht in januari 2017 is dit het eerste boekjaar. Onder het kopje documenten (hieronder) treft u een link naar de jaarrekening uit het jaar 2017.